2014-10-19 Taake, Iduna, Drachten

Necros, Valkyria, Taake

 

Necros

******************  6  6  6  ******************

Valkyria

******************  6  6  6  ******************

Taake

 

Pictures by: Metaldude666